BROMMA GYMNASIUM

^ TA INTE BORT ^ Denna text syns inte i publicerat läge, detta är titeln för inlägget på översikten

BROMMA GYMNASIUM

Projekttyp

Utbildningslokaler


Adress

Nyängsvägen 152, 
167 56 Bromma


Byggherre

SISAB


År:

2017 - 2023


Miljöcertifiering:

Miljöbyggnad silver

Bromma gymnasium uppfördes under åren 1935-37 i tidsenlig funktionalistisk stil efter ritningar av den välkände skolarkitekten Paul Hedqvist. Fastigheten är blåklassad, vilket innebär att byggnaderna är särskilt kulturhistoriskt värdefulla motsvarande byggnadsminne.


Stadion arkitekter fick 2017 i uppdrag att utreda hur Bromma Gymnasium, uppfört 1935-37, skulle kunna växa för att inrymma ytterligare 350 elever, dvs en kapacitetsökning från 1100 till 1450 elever. Utredningen utmynnade i två åtgärder - dels en ny fristående skolbyggnad, en så kallad konceptskola, en typ av byggnad som SISAB tagit fram som modell för utbyggnad av befintliga skolor, och dels en utbyggnad av den befintliga matsalsbyggnaden, som ökar kapaciteten så att 400 elever kan äta samtidigt, och en modernisering av skolans storkök.
Den nya skolbyggnaden, konceptskolan, placeras i söder på tomten och ramar på så vis in skolgården tillsammans med de befintliga husen. 

Matsals- och köksbyggnaden byggdes ursprungligen efter Paul Hedqvists ritningar men först på 1960-talet, långt senare än övriga hus, och har också senare byggts om i olika etapper. I den nya tillbyggnaden har det varit viktigt att behålla den ursprungliga karaktären så långt som möjligt. Fönsterband, panelade fasadpartier och fasadkulör behålls, men matsalens yta utökas.
Eftersom skolan är blåklassad enligt Stockholms Stadsmuseums klassificeringssystem har stor vikt lagts vid varsamhet och att samtliga kulör- och materialval ska samspela med de befintliga byggnaderna och den så tydligt funktionalistiska utformningen.