JOHAN SKYTTESKOLAN

^ TA INTE BORT ^ Denna text syns inte i publicerat läge, detta är titeln för inlägget på översikten

JOHAN SKYTTESKOLAN / EKÄNGEN

Projekttyp

Utbildningslokaler, 
Nybyggnad, fristående tillbyggnad


Adress

Västerängsvägen 19, 
125 58 Älvsjö


Byggherre

SISAB


År:

2015 - 2019Nytt och gammalt i harmoni


År 2015 fick vi i uppdrag att utreda möjligheterna till en ny skolbyggnad i kv Ekängen bredvid Johan Skytteskolan, som skulle kunna agera som en ny skolenhet om detta behov skulle uppstå. Johan Skytteskolan hade vid denna tidpunkt skol- och fritidsverksamhet för cirka 160 elever i årskurserna F-6. Den nya skolbyggnaden i kv Ekängen skulle fungera för en treparallellig F-6 organisation för 630 elever. 

Utredningen utmynnade i ett förslag om en L-formad skolbyggnad på tre våningar om cirka 6000 kvm. Genom skolbyggnadens form kunde vi skapa en skyddad skolgård där befintliga bergknallar och ekar mot Svartlösavägen bevaras, samtidigt som skolgården separeras från parkerings- och inlastningsytor. 


Rum för olika behov och lärsituationer


Den nya skolan har plats för 630 elever och ca 60 lärare i årskurserna F-6. Den är organiserad i sju hemvister med en årskurs i varje hemvist. Hemvisten består av två basrum, en större studieyta samt mindre grupprum och ateljéer. Undervisning kan bedrivas på olika sätt i de olika hemvisterna, i olika lärmiljöer och i olika gruppstorlekar så att var och en av eleverna kan få sina behov tillgodosedda. I hemvisten bedrivs även fritidsverksamhet.

Sammanbindande entrétorg och trapphall för gemenskap och trygghet


På entréplanet finns ett stort entrétorg och trapphall där elever och besökande tar av sig sina skor innan de går vidare in i byggnaden. I anslutning finns bibliotek, reception, skolans administration samt storkök och matsal med plats för ungefär 230 personer. Förskoleklasserna har en egen entré direkt från skolgården till sin hemvist.

Entréplan

Plan 1

Omtanke kring gestaltning skapar stolthet och känsla av sammanhang

Gestaltningsidén för projektet var ”pixel” - en byggsten/en del av en större bild. Detta ledord har genomsyrat gestaltningen från litet till stort; Skolans planlösning med varierande rumsstorlekar som bildar ett större sammanhang i hemvister. Det rumsomfattande konstverket på väggen i stora entrétorget av Jesper Nyrén, som är uppbyggt av hundratals små delar som tillsammans skapar en fantastiskt vacker akustikdämpande vägg. Den genomtänkta kulör-sättningen där varje plan har sitt eget uttryck men tillsammans bildar en sammanhållen helhet.

Miljöbyggnad Silver för en hållbar och sund miljö


Byggnaden projekterades för att klara Miljöbyggnad Silver. Stor vikt lades vid att optimera fönsterstorlekar för att klara dagljuskrav och krav på termiskt klimat sommar. Fönstren på solutsatta fasader har försetts med fasta utvändiga solskydd på plan 2 och 3. På entréplanet skuggas fönstren av skärmtak som ger byggnaden karaktär och eleverna en trivsam plats utomhus. Samtliga fönster i vistelserum har mellanglaspersienner. Hållbara och miljövänliga material har valts in- och utvändigt