KULTURHUS JOAR

^ TA INTE BORT ^ Denna text syns inte i publicerat läge, detta är titeln för inlägget på översikten

KULTURHUS JOAR

Projekttyp

Kulturhus, teater, biograf, museum, multi-sal, 
konsthall, bibliotek, café, turistinformation.


Adress

Ågatan 29, Enköping 


Beställare

Enköpings kommun


År:

2020- pågående


Area:

6300 m² BTA, varav ca 400 m² BTA nybyggnad

Stadion Arkitekter ritar Kulturhus Joar i Enköping som ska innehålla bland annat teater, biograf, museum, multi-sal, konsthall, bibliotek, café och turistinformation. Enköpings befintliga medborgarhus och huvudbibliotek som kallas Joar Blå, ritas om och anpassas för dagens krav på funktion och innehåll och en rad nya mötesplatser skapas för besökare av kulturhuset såsom bokningsbara mötesrum och en kreativ verkstad.
 
Stort fokus i arbetet med det nya kulturhuset är inkludering, hållbarhet och tillgänglighet. Särskild hänsyn har tagits till det befintliga husets arkitektoniska och antikvariska värden och målsättningen är att återigen lyfta fram de befintliga modernistiska byggnadskropparna i sin fulla prakt.
 
 

Den befintliga fastigheten omfattas av två byggnadskroppar, en så kallad huvudbyggnad med utrymmen för teater, dans, biograf och restaurangverksamhet, samt en biblioteksbyggnad för Enköpings huvudbibliotek. 

De två byggnadskropparna är placerade intill varandra med ett gång- och cykelstråk som passerar mellan dem. Detta stråk är en del av en historisk infartsled till Enköping och en synlig siktlinje går från detta stråk in mot centrum av staden längs med Kyrkogatan, förbi Stora torget och landar vid Vårfrukyrkan. Genom byggnadskropparnas placering samt anpassning efter en historisk stadsplan, utgör Joar Blå en tydlig årsring i Enköpings historia. 


Omfattning av projektet Kulturhus Joar


I projektet Kulturhus Joar ska fastighetens programmässiga innehåll bevaras och utökas. Huvudbyggnaden ska fortsatt inrymma en stor scen, biograf och mötesytor. Programmet för denna byggnadskropp ska utökas med en multi-sal, museiytor, konsthall, café, turistinformation och kreativ verkstad. Till detta ska tillkomma en variation av gemensamma lokaler för nya mötesplatser för kulturhusets besökare. 

Biblioteksbyggnaden ska fortsatt fungera som bibliotek, men programmet för biblioteket utökas med bland annat nya studierum. Biblioteket ska genom tillgång till bland annat huvudbyggnadens nya multi-sal, mötesrum och kreativa verkstad, kunna förlägga en del av sin framtida verksamhet i huvudbyggnaden, och på sätt samutnyttja dessa utrymmen med övriga verksamheter i kulturhuset.  Huvudbyggnaden och biblioteksbyggnaden sammanlänkas med en tillbyggnad för större foajéytor och ökad tillgänglighet.
Viktiga mål under arbetet med programhandlingen

Arbetet med den nya planlösningen har utgått från de befintliga husens inneboende karaktär och ursprungliga arkitektur. De befintliga husens exteriör är starkt präglad av en utformning som liknar olikformade klossar staplade på varandra i en väl avvägd komposition. När man känner till byggnadernas innehåll är det lätt att utvändigt förstå hur de olika rummen är placerade i förhållande till varandra. Den stora salongen, den tidigare danssalongen, foajén, de olika delarna av bibliotekets bokhallar mm, går att se i byggnadskropparnas exteriör.  

Programhandlingens planlösning i såväl huvudbyggnad som i biblioteksbyggnad utgår till stora delar från de ursprungliga planernas bärande idéer. Dessa idéer baseras på siktlinjer, möjlighet till flexibiltet och uppdelning (sektionering) av husen, tydlig avskiljning mellan publika och icke-publika ytor, rätt rum på rätt plats, ändamålsenliga rumsformer, tydlig avläsbarhet såväl i interiör som i exteriör. 
Hållbarhet och tillgänglighet

Hållbarhet har varit en viktig parameter i arbetet med programhandlingen. Genom att utgå från en befintlig byggnad och varsamt återanvända denna kan man uppnå en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 

En stor del av uppdraget med programhandlingen har varit att säkerställa det nya kulturhusets tillgänglighet, frångänglighet och brandutrymning. Det innebär att den nya planlösningen utgår från en hög nivå av tillgänglighet för funktionsnedsatta grupper, genom bland annat generösa rumsmått, tydlighet i planlösningen och tekniska lösningar, mm. I projektet ingår också omfattande åtgärder för en brandsäker miljö.

 

Vill du ta del av hela programhandlingen, tryck här