Vildmannen 7

VILDMANNEN 7

^ TA INTE BORT ^ Denna text syns inte i publicerat läge, detta är titeln för inlägget på översikten

VILDMANNEN 7


Projekttyp

Kontor, bostäder, butiker


Adress

Biblioteksgatan 9, Jakobsbergsgatan 6
111 46 Stockholm


Byggherre

Hufvudstaden AB


År:

2018 - 2023


Fotograf:

Åke E:son LIndman

Fastigheten Vildmannen 7 brann den 7:de november 2017, mitt under ett stort renoveringsarbete, och efter branden gick endast den fantastiska fasaden ritad av arkitekt Erik Josephson att bevara. Fastigheten är blåklassad med synnerligen höga kulturhistoriska värden enligt Stadsmuseets klassificeringssystem. Gatufasaderna består i sin helhet av Roslagssandsten och är inspirerad av samtida engelsk arkitektur som i sin tur har sina rötter i den nationalromantiska Tudor-stilen.


I februari 2018 fick vi uppdraget att ta fram en ny byggnad som spelade väl med den känsliga stadsmiljön och samtidigt bevarade så mycket som möjligt av den kulturhistoriskt värdefulla ursprungliga fastigheten. Genom ett idogt skiss - och utredningsarbete tog vi fram en ny detaljplan tillsammans med stadsbyggnadskontoret och Hufvudstaden. Detaljplanen vann laga kraft vid årsskiftet 2018/2019, varvid arbetet med systemhandling tog vid och från hösten 2019 har arbetet med bygghandlingar pågått. Entreprenaden är en så kallad delad entreprenad med ett flertal olika samtida entreprenader så som rivning, grundläggning stomme, fönster, tak mfl. Vildmannen 7 invigdes 25 augusti 2023 och kommer att vara öppen för allmänheten under Open House Stockholm 2023, 29 september till 1 oktober. 


Två entréer - två funktioner

Fastigheten har idag två entréer, Biblioteksgatan 9 och Jakobsbergsgatan 6, för kontor respektive bostäder. Detta kommer även fortsättningsvis att gälla. Fastigheten kommer även att innehålla lokaler för affärsverksamhet med butiker och restauranger.

Byggnaden mot gatan kommer att behålla sin utformning och volym. Gatufasaden kommer att bevaras och restaureras. Butiksvåningens gatufasad återställs, efter en större ombyggnation på 1930-talet, med ursprungliga valvbågar, genom att de då påförda betongfasaderna bilas bort och bakomliggande sandstensfasad restaureras.

Ekporten vid Biblioteksgatan består av reliefer som beskriver olika hantverk. Porten utformades av Christian Eriksson och grodorna i den skulpterade portalomfattningen lär vara utförda av Per Hasselberg.
Gestaltningens ledmotiv

I arbetet med den omfattande ombyggnad projektet innebär har stenstadens motiv med mörka tak och hierarkin mellan gatu- och gårdsfasad varit ett ledmotiv i gestaltningen liksom den ursprungliga byggnadens material såväl exteriört som interiört. 
Nybyggnadsdelen bakom den bevarade fasaden är gestaltad för att minimera dess påverkan på stadsbilden. Genomgående har bjälklagshöjderna bevarats utifrån de befintliga fasaderna.
Den nya byggnadsdelen kommer att ha två funktioner. Dels att innehålla moderna kontors- och affärslokaler samt bostäder. Dels att stötta den bevarade stenfasaden då inga laster, förutom dess egenvikt, kommer att påföras fasaden i framtiden.

Den bevarade ytterväggen består av en sammanmurad konstruktion av sandsten och bärande tegelmur. 
Gården får en nutida utformning med associationer till den i branden förstörda gården, så som rundat utskjutande trapphus, lanterniner och ljusgul fasadkulör. På liknande sätt får interiören i bostadsdelen kvalitéer som är associativa till den gamla byggnaden så som takhöjd, rumssamband, pardörrar, djupa fönsteröppningar och blåsta fönsterglas. 
Bostadsrummen återfår stuckaturer kopierade från husets stucklister från 1890-talet och dörrsnickerier med utformning hämtad från husets snickerikultur från 1930-talet.